• CAIXA 2218 VERSATIL - FAME
  Ref.: 2422180
 • CAIXA DISJUNTOR 3226 - FAME
  Ref.: 2432260
 • CAMPAINHA 0328 MUSICAL V2 - FAME
  Ref.: 2103282
 • CAMPAINHA 3296 WIRELESS V1 - FAME
  Ref.: 2132961
 • CONECTOR BARRA 1764 04mm - FAME
  Ref.: 2717640
 • CONECTOR BARRA 1766 06mm - FAME
  Ref.: 2717660
 • CONECTOR BARRA 1769 10mm - FAME
  Ref.: 2717690
 • DISJUNTOR DIN 1P 010A - FAME
  Ref.: 8272
 • DISJUNTOR DIN 1P 016A - FAME
  Ref.: 8273
 • DISJUNTOR DIN 1P 020A - FAME
  Ref.: 12088
 • DISJUNTOR DIN 1P 025A - FAME
  Ref.: 8275
 • DISJUNTOR DIN 1P 032A - FAME
  Ref.: 8276
 • DISJUNTOR DIN 1P 040A - FAME
  Ref.: 8277
 • DISJUNTOR DIN 1P 050A - FAME
  Ref.: 8278
 • DISJUNTOR DIN 1P 063A - FAME
  Ref.: 8279
 • DISJUNTOR DIN 1P 080A - FAME
  Ref.: 51552410
 • DISJUNTOR DIN 1P 100A - FAME
  Ref.: 51552420
 • DISJUNTOR DIN 1P 125A - FAME
  Ref.: 51552430
 • DISJUNTOR DIN 2P 010A - FAME
  Ref.: 8372
 • DISJUNTOR DIN 2P 016A - FAME
  Ref.: 8373
 • DISJUNTOR DIN 2P 020A - FAME
  Ref.: 8374
 • DISJUNTOR DIN 2P 025A - FAME
  Ref.: 8375
 • DISJUNTOR DIN 2P 032A - FAME
  Ref.: 8376
 • DISJUNTOR DIN 2P 040A - FAME
  Ref.: 8377
 • DISJUNTOR DIN 2P 050A - FAME
  Ref.: 8472
 • DISJUNTOR DIN 2P 063A - FAME
  Ref.: 8379
 • DISJUNTOR DIN 2P 080A - FAME
  Ref.: 51552440
 • DISJUNTOR DIN 2P 100A - FAME
  Ref.: 8381
 • DISJUNTOR DIN 2P 125A - FAME
  Ref.: 8382
 • DISJUNTOR DIN 3P 010A - FAME
  Ref.: 9441
 • DISJUNTOR DIN 3P 016A - FAME
  Ref.: 8472
 • DISJUNTOR DIN 3P 025A - FAME
  Ref.: 8474
 • DISJUNTOR DIN 3P 032A - FAME
  Ref.: 51552180
 • DISJUNTOR DIN 3P 040A - FAME
  Ref.: 8476
 • DISJUNTOR DIN 3P 050A - FAME
  Ref.: 8477
 • DISJUNTOR DIN 3P 063A - FAME
  Ref.: 8478
 • DISJUNTOR DIN 3P 070A - FAME
  Ref.: 6112
 • DISJUNTOR DIN 3P 080A - FAME
  Ref.: 8480
 • DISJUNTOR DIN 3P 100A - FAME
  Ref.: 8481
 • DISJUNTOR DIN 3P 125A - FAME
  Ref.: 8482
 • DISJUNTOR DIN 3P 150A - FAME
  Ref.: 2122
 • DISJUNTOR NEMA 1P 010A - FAME
  Ref.: 5333
 • DISJUNTOR NEMA 1P 015A - FAME
  Ref.: 5334
 • DISJUNTOR NEMA 1P 020A - FAME
  Ref.: 9127
 • DISJUNTOR NEMA 1P 025A - FAME
  Ref.: 9128
 • DISJUNTOR NEMA 1P 030A - FAME
  Ref.: 9129
 • DISJUNTOR NEMA 1P 035A - FAME
  Ref.: 9130
 • DISJUNTOR NEMA 1P 040A - FAME
  Ref.: 9131
 • DISJUNTOR NEMA 1P 050A - FAME
  Ref.: 9132
 • DISJUNTOR NEMA 1P 060A - FAME
  Ref.: 6111
 • DISJUNTOR NEMA 1P 070A - FAME
  Ref.: 51551590
 • DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 010A
  Ref.: 8868
 • DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 015A
  Ref.: 6817
 • DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 020A
  Ref.: 419110
 • DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 025A
  Ref.: 7350
 • DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 030A
  Ref.: 5164
 • DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 040A
  Ref.: 9125
 • DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 050A
  Ref.: 9126
 • DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 060A
  Ref.: 9985
 • DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 070A
  Ref.: 716
 • DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 090A
  Ref.: 8198
 • DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR 010A
  Ref.: 7460106001
 • DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR 015A
  Ref.: 7398
 • DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR 020A
  Ref.: 205
 • DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR 025A
  Ref.: 9133